Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP – http://bip.zs1.net

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony podmiotowej BIP - http://bip.zs1.net oraz https://zs1.net

Dane teleadresowe jednostki:
tel. (41) 263 08 60, 263 08 70
fax (41) 263 08 61
E-mail: sekretariat@zs1.net
Adres korespondencyjny: os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Data publikacji strony internetowej: 08.01.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.10.2020

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania
  z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.zs1.net spełnia wymagania w 99,13 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwester Misiura
e-mail: admin@zs1.net  
Telefon: (41) 263 08 60, 41 263 08 70

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Zespół Szkół  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje
w lokalizacji: osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie.

Dojazd do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski:

Do budynku szkoły można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej. W odległości ok. 200 m od wejścia głównego do budynku szkoły znajduje przystanek autobusowy Radwana 04. Ponadto w odległości 300 m – 400 m znajdują się przystanki Radwana 02, Radwana 03, Polna 06, Jana Pawła II 05. W ramach komunikacji miejskiej na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z rozkładem jazdy obowiązującym na w/w przystankach. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

Dostępność parkingu budynku głównego

Przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się ogólnodostępny parking. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej.

Wejście do budynku głównego

Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe. Drzwi otwierane są ręcznie, przeszkolone w kolorze brązowym.

Dostępność budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim – osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dla interesantów:

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie parter budynku szkoły.
 • W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku jest jedna toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej i znajduje się przy bloku WF, naprzeciw siłowni. Na każdym poziomie budynku są zlokalizowane toalety ogólnodostępne.
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy
  w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2021-03-31
Data publikacji:2021-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Sylwester Misiura
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwester Misiura
Liczba odwiedzin:5328